Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Ny styrket læreplan

Ny styrket læreplan

Den nye styrket læreplan er udsprunget af den ny den nye dagtilbudslov fra 2018. Pædagogiske læreplaner er indført for at understøtte dagtilbudslovens formålsbestemmelse, samt at øge fokus på dagtilbuddets kvalitetsudvikling, evalueringskultur, dokumentation og læring.

Vi har i personalegruppen i arbejdet med den styrket læreplan valgt at starte med at definere begreberne dialog, dannelse, børneperspektiv, leg og læring ud fra hvad der kendetegner det pædagogiske arbejde for Børnehuset i Rostrup. Dette med baggrund for at have et fælles fundament i det videre arbejde med den ny styrkede læreplan.

Derefter beskrives hvordan vi i Børnehuset i Rostrup samarbejder med forældre, hvordan der for børnene det sidste år tilrettelægges et pædagogisk læringsmiljø, der skaber sammenhæng til børnehaveklassen og hvordan læringsmiljøet tager højde for børn i udsatte positioner. Dette er lovbestemt og skal fremgå af den pædagogiske læreplan.

Efterfølgende beskrives de seks læreplanstemaer, de forudbestemte mål og vores tiltag, tegn og måde at evaluere på. Til sidst er en skabelon af vores pædagogiske arbejdsmodel og dertilhørende evalueringsskema samt eksempler på en mulig udførelse herpå. Afslutningsvis relations/vennecirkel.

Dialog

I Børnehuset har det pædagogiske personale en bevidsthed om forskellen mellem dialog og snak. Snak er af uformel karakter som kan være tillids og tryghedsskabende og som har stor værdi i Børnehuset. Dialog er formel, har altid et mål og er af faglig karakter på forskellige niveauer. Vi bruger dialogen som et gennemgående redskab til at skabe læringsmiljøer gennem hele dagen i Børnehuset for derved at fremme udvikling og trivsel for både børn og voksne.


Dannelse og børneperspektiv

I Børnehuset ser vi at barndommen har værdi i sig selv og at det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, spontane aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.
Det pædagogiske personale i Børnehuset inviterer barnet til at være aktiv deltagende og samtidig medvirker til at have indflydelse på dagligdagen. Børnenes ret til at træffe egne beslutninger og til at træffe beslutninger sammen med andre medtænkes i den daglige pædagogiske praksis så børnene oplever at have indflydelse på egen læring og udvikling i rammer, som de voksne er ansvarlige for.
Vores børnesyn i Børnehuset er at børn har ret til at være børn, at vi er forskellige og at vi hver især udvikles i forskellige tempi. Hos os har omsorg, tryghed og nærvær for det enkelte barn altid vores første prioritet. Vores Motto er at vi ser og hører dit barn hver dag, hvilket vi aldrig går på kompromis med.  Dette børnesyn ligger til grund for al vores pædagogiske arbejde overfor og sammen med børnene i Børnehuset.

Leg og læring

Vi tager udgangspunkt i et bredt læringsbegreb og vi mener ikke at man kan adskille leg og læring fra hinanden. Det er igennem leg at barnet udvikler sociale og personlige kompetencer. Ligeledes fremmer det barnets fantasi, sprog og nysgerrighed. I Børnehuset er legen en øve bane, hvor det er tilladt at begå fejl. Legen har værdi i sig selv og er den gennemgående del af barnets hverdag i Børnehuset. I Børnehuset har det pædagogiske personale ansvar for at støtte, guide og rammesætte og tilrettelægge læringsmiljøer, så legen udvikles positivt og giver deltagelsesmuligheder for alle børn. Læringsmiljøet favner alle de situationer, børnene møder i Børnehuset- alt det der foregår i børnenes leg om den er tilrettelagt eller spontan, i de aktiviteter som de voksne planlægger for dem og i hverdagens rutinesituationer. I Børnehuset tillægger vi børns spontane lege og initiativer stor værdi. Det er i den spontane leg at barnet udvikler en social selvhjulpenhed - barnet lærer at lege i fællesskab med andre, at bidrage til legen og lærer af at lege med andre børn. Det er ligeledes i den spontane leg at vi som pædagogisk personale bliver bevidste og får ny viden om legefællesskaberne og rollesammensætningen, så vi som pædagogisk personale kan afprøve nye roller og sociale kombinationer hos barnet - så barnet komfortzone forstørres. Ved at komfortzonen forstørres er vi med til at udvide barnets erfaringsverden herunder hvem er jeg, hvad kan jeg og hvad er jeg på vej til at kunne. Barnet bliver medskaber af egen udvikling, barnet får en forståelse af sig selv og sine omgivelser, hvilket også er en del af dannelsesbegrebet.


Forældresamarbejde

Når man vælger Rostrup Børnehus siger man som forældre ja til samarbejde og til at være medspiller i sit barns trivsel, udvikling og dannelse. Vi tager ansvar for at rammerne for et positivt samarbejde er til stede ved blandt andet at invitere forældrene ind i børnene hverdagsliv her i børnehuset.

Vi forventer som Børnehus, at forældre deltager aktivt i deres barns udviklingsproces og holder sig orienteret og bakker op om det arbejde der foregår i Børnehuset.

Vi viser stor interesse i at kende familien. Vi gør meget ud af at tage et forældreperspektiv. Vi differentierer og respekterer forældres forskelligheder, rummer og guider forældrene så barnet får den optimale ramme for trivsel, udvikling og dannelse. Samarbejdet bygger på ligeværdighed og vores rolle kan være både vejledende og rådgivende i forhold til barnets og børnegruppens læring.

Når man starter i Børnehuset er det forældrenes og barnets behov der tilgodeses i forhold til opstartsfasen. Det er af stor betydning for os, at vi får skabt et godt fundament fra start, hvor tillid, tryghed til hinanden skaber gode forudsætninger for det videre samarbejde.

I Børnehuset tilbyder vi:

Udlevering af velkomstfolder med info om børnehuset

Samtaler

Samtale inden opstart i vuggestuen
3 måneders samtale
Overgangssamtale inden opstart i børnehave
3 måneders samtale
Skolesamtale
Løbende samtaler efter behov
Dialog ved aflevering og afhentning

Sociale arrangementer

Kaffedage
Juleklippedag
Bedsteforældredag
Forældremøde x 1 årligt hvor forældrene medinddrages i evaluering af vores samarbejde og om de føler sig nok inddraget i deres barns hverdag i Børnehuset.
Førskolemøde for førskolegruppens forældre
Arbejdsdag i Børnehuset

Overgang fra børnehave til skole

I Børnehuset har vi førskolearbejde med kommende førskolebørn. Vi repræsenterer mange forskellige skoler og har et godt samarbejde med dem alle i forhold til kontakt.

Vi starter 1. august og frem til skolestart året efter. Her ruster vi børnene socialt og fagligt til deres nye liv i skoleverdenen. I løbet af august afholder vi et forældremøde, hvor skolelederen fra Arden (primær skolen) deltager. Her taler vi om hvad det indebærer at være førskolebarn i Børnehuset samt hvilke forventninger skolen har til kommende skole startere.

I løbet af året vil børnene blive præsenteret for tal, bogstaver, mønstre og former. Vi leger huskelege, samarbejdslege, vi bruger rim og remser og forskellige spil og opgaver. Vi arbejder også med temaer som bl.a. kroppen, trafik, sund-usund mad m.m.

For os handler det om at understøtte barnets naturlige nysgerrighed for at lære og om at fylde på i det omfang, det enkelte barn kan mestre. Børnene skal gennem året fortsat opnå positive erfaringer med at mestre og de skal turde at kaste sig ud i nye opgaver og situationer der måske kan være udfordrende. Derforuden arbejder vi i børnefællesskabet med turtagning, at kunne fordybe sig og igennem fri for mobberi at blive præsenteret for forskellige strategier, de kan bruge til at aflæse andres følelser, til at indgå i relationer og til at løse små konflikter.

Vi øver os i at stå alene ved tavlen og fortælle de andre om en tegning, en opgave eller om noget det enkelte barn har oplevet. Vi lærer at det er godt at lave fejl, at det er igennem fejl vi lærer noget. At man gerne må række hånden op og sige et svar uden at man er sikker på det er rigtigt – for der er nemlig ingen der griner af hinanden i børnefællesskabet. Alt dette er med til at booste barnets selvværd og er blandt andet med til at gøre det enkelte barn bedst muligt forberedt på at skulle starte i skole i det store fællesskab.

Vi laver også turer ud af huset med førskolegruppen, den første tur er i uge 35 hvor vi tager til Ambu i børnehøjde i Hobro, derforuden har vi også en trafiktur m.m.

Inden skoleindskrivning bliver der holdt forældresamtaler hvor barnet beskrives ud fra en skoleparathedscirkel. Denne omfatter det personlige, det sociale, det sproglige, det motoriske og i forhold til hvordan barnet opleves både fagligt og i fællesskabet med førskolegruppen. Hvis vi er i tvivl om at dit barn skal starte i skole vil vi indkalde til samtale i oktober måned, dette for at følge kommunens retningslinjer. De øvrige samtaler vil blive afholdt i løbet af januar måned. 

Der er overleveringssamtaler til de forskellige skoler hvilket som oftest ledsages af et besøg af børnehaveklasselæreren så børnene i deres trygge base har mødt deres nye voksne.

Afslutningsvis på dette forløb inviteres den tidligere førskolegruppe på besøg sammen med den nuværende gruppe. Dette foregår udenfor børnehavens åbningstid. Formålet er at børnene skal gense hinanden og den tidligere gruppe skal fortælle om skoleverdenen. Forinden har førskolegruppen lavet spørgsmål som de gerne vil have svar på. Aftenen slutter med forældrekaffe hvor forældrene har mulighed for at vidensdele omkring skolelivet og det at være forældre til et skolebarn.


Børn i udsatte positioner

I Børnehuset definerer vi børn i udsatte positioner som en sammensat gruppe af børn, der for eksempel har en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller børn med risiko for at stå uden for fællesskab af andre grunde. Børn er nødvendigvis ikke i en udsat position hele tiden, men skifter position i kraft af deres deltagelse i sammenhænge i løbet af en dag.

Børnehusets dagligdag bærer præg af små enheder, hvor der er rummelighed, overskuelighed og en hverdag med faste rutiner. Børnene og det enkelte barn støttes i at være en del af fællesskabet og den læringsproces, som alle børn gennemgår. Der tages hensyn til det enkelte barns udvikling, modenhed og læringsstil.

Vi har en inkluderende tilgang til børnefællesskabet og ser forskelligheder som en ressource, da det er vigtigt at børn i udsatte positioner ikke bliver isoleret med derimod får sociale relationer, venskaber og er en del af fællesskabet.
I børnehuset er det vigtig at narrativerne er positive både i forhold til det enkelte barn og deres forældre.

Vi gør brug af fagpersoner både til rådgivning og vejledning af praksis og er der bekymring omkring et barn har vi forskellige skemaer og materiale, der kan hjælpe os i vores forståelse af barnet. Vi orienterer forældrene om vores bekymring og derefter følger kommunes retningslinjer for henvendelse til PPR.

Nogle børn har brug for at blive observeret og udredt, så vi sammen med forældre og andre professionelle indenfor børneområdet kan tilgodese deres behov og støtte dem i deres udvikling. Der udarbejdes handleplan med henblik på en mere målrettet indsats for barnet.

Læreplanstemaer

  • Natur, udeliv og science
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Social udvikling

Vi ser pædagogiske læreplaner som indholdsbeskrivelse af vores daglige pædagogiske praksis, et redskab, som vi gerne vil bruge for at reflektere over vores pædagogiske mål og måden at nå dem på. Vi mener at børnenes tid i Børnehuset, skal være med til at give dem en god start på livet og give dem et godt grundlag at bygge videre på i fremtiden. Som pædagogisk personale i børnehuset skal vi være bevidste om de læringsmål, metoder og aktiviteter, der er med til at styrke og udvikle børnenes potentialer og deres alsidige personlige udvikling. Vi mener at der skal være en vekselvirkning mellem voksenstyret aktiviteter og børnenes egne initiativer. Vi har fokus på at miljøet her i huset inspirerer til leg og læring gennem hele dagen. Vi er særlige opmærksomme på børn i udsatte positioner og det er altid den voksne, der har ansvaret for stemningen og samværet om det er i relationen barn-barn eller relationen barn-voksen. Pædagogiske læreplaner er et af de redskaber, der er med til at højne kvaliteten af vores pædagogiske tilbud i børnehuset.


Metode

Vi har valgt at opstille læreplanen ud fra SMTTE- modellen, da den for os giver en overskuelighed i det pædagogiske arbejde. Derforuden bruger vi en pædagogisk arbejdsmodel med tilhørende evalueringsskema. Vi bruger relationscirkler, Tras, DPU udviklingsprofil, sprogvurderingsmateriale, motorikskema og Fri for mobberi m.v.