Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Omsorgsplan

Omsorgsplan for Børnehuset i Rostrup.

Denne plan skal opfattes som et ”beredskab”, der kan bruges, når ” det der ikke må ske, sker”.

For at tage del i dette omsorgsarbejde kræves ikke et overmenneske – kun et medmenneske. Alligevel er det legalt ikke at kunne, bare man sikre sig, at en anden tager over.

Omsorgsplanen er et fælles redskab, som alle ansatte i Børnehuset skal kende og være ansvarlig overfor. Planen deles ud til samtlige medarbejdere i Børnehuset.

Omsorgsplanen kan også findes på kontoret i mappen ”politikker”, samt på vores hjemmeside.

Leder/ledelsen i Børnehuset er ansvarlig for at informere nye ansatte om indholdet af omsorgsplanen og hvordan og hvornår den bruges.

Leder/ledelsen skal straks orienteres: om alvorlig ulykke, alvorlig sygdom, traumatisk oplevelse eller dødsfald blandt børn, forældre, personale og dets pårørende.

1-2 fra personalegruppen og leder/ledelsen sørger for at:

Få overblik over situationen og indsamle relevant information

Handle med støtte i relevant beredskabsplan

Give information til bestyrelse og evt. forvaltning

Afklare hvordan vi forholder os til evt. henvendelser fra pressen.

Mål med omsorgsplan:

Målet med en omsorgsplan er at give en nødvendig og tilstrækkelig støtte til barnet – familien – børnehuset – personalet i forbindelse med svære tab eller kriser i familien.

Alle der oplever alvorlig sygdom, eller tabet af en far, mor, bedsteforældre eller et barn, har langt fra altid mulighed for at finde den hjælp de har behov for inden for hjemmets fire vægge.

Her skal man have i tankerne, at børn ikke skal overlade til deres egne fantasier, men mødes af ansvarlige voksne, som tør tale med dem om deres problemer.

Det er en stor misforståelse at tro, at børn kan beskyttes fra den del af virkeligheden, som handler om bekymring i forbindelse med tab, sorg og død ved, at vi forsøger at skjule vores egne følelser for dem. Den eneste beskyttelse børnene har i disse situationer er netop åbenheden, da det er alles ansvar, at tage hånd om barnets konkrete situation.

Vi voksne der har ansvaret for børn, i den tid de er væk fra hjemmet, er særdeles centrale figurer i børnenes liv. Børnene knytter sig også følelsesmæssigt til os, som medfører et stort ansvar, et følelsesmæssigt og professionelt engagement fra personalets side. Dette ikke mindst i situationer, hvor børnene er udsat for svære hændelser, som skilsmisse, sygdom og død.

Dilemmaer:

Hvor lang skal /kan vi gå og må blande os?

Der er ofte ængstelighed over at berøre noget, som den anden bliver ked af, men vigtig at huske, at man kan ikke gøre nogen ked af det, der allerede er det.

Kan man tillade sig, at ringe til forældre/pårørende.

Kan man tillade sig, at lave hjemmebesøg.

Skal man afvente familiens udspil på kontakt.

Argumenter for at tage kontakt:

Vi skal give og modtage omsorg for/til vores medmennesker i det omfang det fysisk og psykisk er muligt. Det er (ok at sige fra hvis man ikke kan håndtere det følelsesmæssigt).

Vigtigt med åbenhed og dialog for at kunne koordinere omsorgen.

Vigtigt at vide, hvad barnet ved/får besked om.

At vi sammen støtter hinanden i svære hændelser i sit liv. (Familier, personale, børn og pårørende).

Tavshed gør ondt.

Planen dækker følgende situationer:

Hvis Børnehuset mister en medarbejder

Hvis Børnehuset mister et barn

Hvis et barn mister en af sine nærmeste (forældre / søskende)

Ved alvorlig sygdom hos barn i Børnehuset

Ved alvorlig sygdom hos nærmeste pårørende til et barn i Børnehuset.

Ved alvorlig sygdom hos medarbejder

Ved ulykke i Børnehuset med alvorlig udgang

Ved forældres skilsmisse.

Når medarbejder udsættes for traumatiske oplevelser.

Hvis Børnehuset mister en medarbejder:

Hvis en ansat pludselig dør eller dør efter længere tids sygdom, følges den del af nedenstående beskrivelse.

Leder/ledelsen kontakter straks bestyrelsen i Børnehuset og informerer omkring dødsfaldet.

Der flages på halvt i Børnehuset når alle der er tilknyttet huset har fået meddelelsen.

Leder/ledelsen tager kontakt til afdødes familie/nærmeste pårørende.

Sørg for at pårørende får at vide, hvad Børnehuset foretager sig i anledningen af dødsfaldet

Giv de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de har af ønsker til Børnehuset i denne situation.

Drøft med pårørende omkring begravelsen. Fortæl, at Børnehusets personale har et ønske om at deltage i begravelsen.

Leder/ledelsens opgaver:

Sørger for at sende en buket blomster til nærmeste pårørende

Sørger for, at der kommer en dødsannonce i lokalavisen inden begravelsen og en båreopsats bestilles. Annoncen skal være fra børn og personale som har tilknytning til Børnehuset.

Sørger for, at der kommer mindeord i lokalavisen.

Sørger for, at bestyrelsen melder ud til forældregruppe, at Børnehusets personale deltager i begravelsen og opfordrer til, at forældre finder anden pasningsmulighed denne dag eller beder om forældrehjælp til at holde Børnehuset åben.

Information til de ansatte af leder/ledelsen:

Sørger for at alle ansatte i huset får beskeden hurtigst muligt, får samlet de ansatte til et kort møde efter meddelelsen om dødsfaldet.

Sørger for at skabe rammen om samværet.

Informerer om, hvordan huset forholder sig i forbindelse med dødsfaldet – herunder hvilke informationer, der skal gives til børnene i den efterfølgende tid.

Hurtig information ud til forældregruppen enten via brev eller telefonisk. (Hvem gør hvad koordineres af Leder/ledelsen).

Ansatte som rammes personligt af sorgen og som ikke formår at gennemføre en almindelig arbejdsdag, fritages fra dette.

Information til børnene:

Leder/ledelsen formidler en skriftlig orientering til forældrene, hvor der beskrives hvad der kommer til at ske i Børnehuset de følgende dage i anledning af dødsfaldet

Medarbejdere informerer børnene i den følgende tid

Vær klar og præcis i informationen

Giv plads til børnenes behov for at tale om det der er sket

Leder/ledelsen samler medarbejdere, børn og de forældre som kan til en kort mindehøjtidelighed en af de første dage efter dødsfaldet, hvor der sættes en buket blomster og tændes et lys.

Leder/ledelsen tager sammen med bestyrelsen stilling til områder, der ikke er omfattet af ovenstående.

Hvis Børnehuset mister et barn:

Den som først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen/ledelsen.

Lederen/ledelsen kontakter andre involverede parter med tilknytning til Børnehuset.

Der flages på halv, når alle som er tilknyttet Børnehuset har fået meddelelsen.

Leder bestiller blomster til begravelsen og sørger for mindeord til lokal avisen.

Den første kontakt til afdødes familie:

Lederen tager kontakt til hjemmet og tager på hjemmebesøg, hvis forældre giver tilladelse til det, for at afklare hvad der er sket og for at vise omsorg for familiens situation og tab. ( der medbringes buket med fra børn og voksne i Børnehuset ved hjemmebesøg ellers sendes buket hjem til familien).

Få afklaret ved hjemmebesøg eller telefonisk, om der er oplysninger der ikke skal videre ud til børn og forældre i Børnehuset.

Ved hjemmebesøg eller telefonisk få afklaret i en dialog med forældre om, hvorledes vi som Børnehus kan støtte og her vigtigt at lytte til og respektere forældres eventuelle ønsker.

Drøft med forældre omkring begravelsen, fortælle, at der er et ønske fra Børnehuset om deltagelse i begravelsen.

Fortælle hvad der kommer til at ske i Børnehuset den første dag.

Hvis det afdøde barn har søskende i Børnehuset, sørg for at få fulgt op på hvorledes og hvornår hverdagen får involverede søskende igen begynder i Børnehuset, så alle er klar til at tage imod.

Leder bestiller blomster til begravelsen og sørger for mindeord til lokalavisen. *

Leder kontakter bestyrelsen for evt. forældrehjælp til pasning af børn på begravelsesdagen. ( Det vurderes i personalegruppen, hvem der ønsker at deltage i begravelsen). Leder deltager i begravelsen.

Den første dag i Børnehuset efter dødsfaldet:

Leder/ledelsen har skriftligt udarbejdet brev til forældregruppen, hvor der kort er beskrevet hvad der er sket under hensynstagen til den afdødes forældres ønsker. Der beskrives kort, hvad der kommer til at ske i Børnehuset den første dag efter dødsfaldet.

De voksne taler grundigt om, hvad der er sket sammen med børnene og er i et tæt samarbejde med forældre meget obs. på det enkelte barns følelsesmæssige behov den efterfølgende tid.

Når en person dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter. Børn reagerer forskelligt. Nogle børn vil ikke snakke om dødsfaldet, men lader som om intet er sket. Nogle børn græder meget – er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncentrere sig, mens andre får ondt i maven eller i hovedet.

Der afholdes en mindestund for det afdøde barn, hvor der sættes blomster og tændes et lys. Der synges en sang som afdøde holdt af.

Vi snakker om det afdøde barn. Der skal gives plads til, at både positive og negative oplevelser kan komme frem.

Vær opmærksom på de behov der opstår hos børn og voksne for at tale om det der er sket.

Der skal være mulighed for aktiviteter som ikke har med død at gøre. Giv børnene plads til at lege og udfolde sig som de har brug for.

Følg op fra dag til dag, personale – forældre – børn.

Besøg efterfølgende evt. gravsted sammen med nogle af de børn som var tæt knyttet til afdøde. Have små tegninger med eller andet som børnene ønsker at ligge ved afdødes gravsted.

Følge op på dødsfaldet ved de kommende personalemøder.

Børnehuset ”slipper” ikke familien til afdøde barn før end vi føler forløbet afsluttet.

Leder/ledelsen tager stilling til områder, der ikke er omfattet af ovenstående.

Hvis et barn mister en af sine nærmeste (forældre/søskende)

Den som først får kendskab til dødsfaldet, kontakter lederen/ledelsen. Lederen kontakter andre involverede parter med tilknytning til barnet i Børnehuset.

Børnehuset flager på halv/hel stang på begravelsesdagen.

Kontakt til hjemmet:

Kontaktpædagog eller leder tager kontakt til hjemmet. Et evt. hjemmebesøg aftales.

Søg reel information hos familien

Dialogen med hjemmet skal sikre, at der bliver taget hånd om barnet og hvordan det gøres bedst – evt. psykologhjælp. ( Børn i sorg)

Kontaktpædagog eller leder sørger for buket til familien og bestille blomster til begravelsen fra personale og børn i Børnehuset.

Have løbende kontakt til den ramte familie, med tilbud om samtaler.

Leder undersøger om nogen fra personalegruppen ønsker at deltage i begravelsen.

Opfølgning:

Vær opmærksom på, at et barn der har mistet kan have brug for ekstra omsorg i meget lang tid.

Kontaktpædagog orienterer børn og forældre.

Giver plads for børns behov for at tale om det der er sket.

Bliv ved med at have tæt kontakt til det berørte barn og dets pårørende

Kontaktpædagog skal være opmærksom på barnets reaktioner og evt. behov for støtte og hjælp. Den medarbejder, der har en stærk tilknytning til barnet, skal efter dødsfaldet gennemføre samtaler med barnet i den efterfølgende tid.

Søg viden og støtte hos PPR, hvis der opstår et behov hos barnet og kontaktpædagog.

Leder/ledelsen tager sammen med kontaktpædagog stilling til områder, der ikke er omfattet af ovenstående.

Ved alvorlig sygdom hos barn i Børnehuset.

I det konkrete tilfælde vurderer leder/ledelsen, hvornår og hvordan – samt i hvilket omfang, der skal informeres.

Den der først får meddelelsen kontakter Lederen

Ledelsen kontakter andre involverede parter.

Kontakt til hjemmet:

Kontaktpædagog tager kontakt til barnets forældre for at få oplyst sygdommens art og omfang.

Tag om muligt hensyn til familiens ønsker

I samråd med familien fortæller vi de andre børn, hvorfor det pågældende barn ikke længere er i Børnehuset hver dag (spørg forældrene til barnet, om de har lyst til at komme i Børnehuset for selv at fortælle det).

Hvis forældrene ønsker det, giver vi skriftlig information til Børnehusets øvrige forældre.

Send tegninger og breve til barnet i de perioder, det er fraværende fra huset.

Tag altid udgangspunkt i det børnene er optaget af omkring det syge barn

Giv støtte og vær nærværende.

Brug samlinger til at tale om hvad der rører sig hos børnene.

Hvis barnet dør, da følges samme procedurer som under ” Hvis Børnehuset mister et barn”.

Leder/ledelsen tager stilling til sammen med kontaktpædagog til områder, der ikke er omfatte af ovenstående.

Ved alvorlig sygdom hos nærmeste pårørende til barn i Børnehuset:

I det konkrete tilfælde vurderer leder/ledelsen, hvornår og hvordan – samt i hvilket omfang, der skal informeres.

Den der først får meddelelsen kontakter lederen

Ledelsen kontakter andre involverede parter.

Kontakt til hjemmet:

Kontaktpædagog tager kontakt til hjemmet for at få oplyst sygdommens art og omfang, samt hvad de ønsker vi skal fortælle øvrige børn i huset.

Dialogen med hjemmet skal sikre, at der bliver taget hånd om barnet og hvordan dette gøres.

Tag om muligt hensyn til familiens ønsker.

Vær meget opmærksom på ændringer hos barnet, der har en syg pårørende.

Giv optimal støtte og omsorg.

Lad barnet lave tegninger og små historier. Hjælp med at sætte ord på alt det, som er svært lig nu og her.

Følg op ved samlinger, tal om det som rører sig i børnene og hos barnet.

Brug fagpersoner fra PPR til større viden og forståelse ved evt. ændret adfærd hos barnet.

Ved dødsfald, da samme procedure som ved ” Et barn mister et af sine nærmeste ( forældre, søskende).

Leder/Ledelsen tager sammen med kontaktpædagog stilling til områder, der ikke er omfattet af ovenstående.

Ved alvorlig sygdom hos medarbejder:

I det konkrete tilfælde vurderer leder/ledelsen hvornår og hvordan – samt i hvilket omfang, der skal informeres.

I forhold til kolleger

I forhold til børn og forældre.

Vurderingen foretages i samarbejde med den syge medarbejder eller dennes nærmeste familie.

I Børnehuset har alt personale udfyldt en ambulanceplan hvor medarbejder har udfyldt nærmeste kontaktperson og omsorgsperson i Børnehuset. (Den ligger i den enkeltes mappe i låst skab) på kontoret. Denne plan tages der udgangspunkt i i forhold til kontakt til nærmeste familie.

Kontakt medarbejder eller dennes familie for at få oplyst om sygdommens art og omfang.

Hvad og hvordan ønsker medarbejder eller dennes familie vi skal informere børn og forældre om i forhold til sygdommen.

Respekter om muligt medarbejders ønsker.

Forældregruppen informeres omkring medarbejders sygdom/forløb, hvis medarbejder eller nærmeste familie har givet tilladelse til det.

Hvis medarbejder eller familie har givet tilladelse til det, fortæller vi børnene under hensyntagen til sygdommens art hvorfor medarbejder ikke er i huset.

Omsorgsperson til sygdomsramt besøger medarbejder i hjemmet eller på syghuset sammen med leder.

Omsorgsperson sørger for blomster til medarbejder og holder ugentlig kontakt til sygdomsramt.

Leder/ledelsen tager stilling til sammen med bestyrelsen til områder som ikke er omfattet af ovenstående.

Ved dødsfald, da sammen procedure som ” Hvis Børnehuset mister en medarbejder”.

Ved alvorlig ulykke i Børnehusets åbningstid:

Forholdsregler på ulykke stedet:

Stands ulykken - ved brand, se evakueringsplan der hænger på hver stue.

Giv liv-reddende førstehjælp på ulykke stedet

Alarmer 112 og oplys:

Hvem der ringer

Hvad er der sket

Hvor er det sket: Børnehuset i Rostrup, Rostrupskolevej 4, 9510 Arden.

Tlf.: 32207273.

Handleplan:

En voksen danner sig et overblik over ulykkens omfang og koordinerer hvem der gør hvad.

En medarbejder er i gang med liv-reddende førstehjælp på ulykke stedet.

En medarbejder samler og tager sig af de øvrige børn – trækker væk og får skabt ro og ydet omsorg.

En medarbejder alarmer 112 og kontakter involverede forældre og fortæller, hvad vi reelt ved om ulykken og hvor vi befinder os. Koordinerer med forældre om de kan nå at komme eller skal køre direkte på sygehuset. Hjælper herefter med livreddende førstehjælp.

Øvrig personalegruppe og ledelse koordinerer hurtigt hjælp fra bestyrelsen til hjælp til at passe og støtte de øvrige børn i huset samt evt. ringe til forældregruppen om afhentning af deres børn hvis det skønnes nødvendigt.

Se tlf. nr. på bestyrelsesmedlemmer på tavlen på kontoret.

Medarbejder som har ydet livsreddende førstehjælp tager med på sygehuset, hvis forældre ikke når at komme til ulykke stedet.

Ledelsen sender en person til sygehuset, for at støtte den medarbejder der befinder sig der.

Ledelsen kontakter relevante instanser, for at fortælle hvad der er sket og laver skriftlig information til alle forældre samme dag, med den konkret viden vi har om ulykken.

Hvis barnet dør, da samme procedure som under ” Hvis et barn dør i Børnehuset”.

Opfølgning:

Lederen er ansvarlig for at børn og voksne der har overværet ulykken samles for at snakke deres oplevelser igennem, evt. med ekstern ressourceperson udefra alt efter ulykkens alvorlighed.

Personalesamling samme dag efter husets lukketid, hvor der tilbydes supervision og evt. krisehjælp til personalet.

Det sikres, at alle børn og voksne der har overværet ulykken kommer hjem og har mulighed for at tale begivenheden igennem med en voksen.

PPR kan kontaktes.

Ledelsen tager kontakt til det skadekomne barns forældre evt. med en ekstern eller intern ressourceperson.

Leder/Ledelsen har ansvaret for, at hjælp til personalet og børn forekommer så længe det er nødvendigt.

Leder/ledelsen tager stilling til sammen med relevante fagpersoner til områder, der ikke er omfattet af ovenstående.

Ved forældres skilsmisse:

Kontaktpædagog har ansvaret for, at indhente relevant viden fra forældre, så kontaktpædagog har de bedste forudsætninger for at støtte barnet i den sorg proces det kan komme i ved en skilsmisse,

Ved kontakt til forældrene skal vi:

Sørge for at få konkrete oplysninger

Spørge ind til hvilke planer forældrene har m.h.t barnets bopæl, forældremyndighed og samvær.

Oplyse forældrene Statsforvaltningens hjemmeside: www. Statsforvaltningen.dk

Her kan forældrene finde oplysninger om separation og skilsmisse, forældremyndighed, konfliktmægling, børnesagkyndig rådgivning, samvær m.m.

Afklare om der er oplysninger, der ikke må videregives fra den ene forældre til den anden.

Finde ud af hvad Børnehuset kan hjælpe med.

Holde kontakten til begge forældre og ikke tage parti.

Kontakten til barnet.

Der skal være øget observation på barnet efter skilsmissen

Vær opmærksom på barnets behov for at tale om skilsmissen

Give barnet lov til at være ked af det – vis forståelse for sorg.

Vær opmærksom på, at der er forskel på sorgreaktioner.

Almindelig grænsesætning – Børnehusets regler gælder stadig.

Støt barnet i at formidle oplysninger videre til de andre børn, når det er klar til det.

Vis forståelse for, at barnet kan have ekstra brug for nærkontakt til en voksen, giv tid til at lytte når barnet har behov for det.

Søg materiale om Børn og skilsmisse, hvis der er behov for yderligere viden til forståelse af barnets behov.

Leder/ledelsen tager stilling til sammen med kontaktpædagog til områder, der ikke er omfattet af ovenstående.

Når medarbejdere udsættes for traumatiske oplevelser:

Ud over dødsfald og ulykker kan personalet også komme ud for andre traumatiske oplevelser. Det kan være et barn som bliver væk, at vedkommende er blevet overfaldet eller på anden måde forulempet.

Omsorgsperson til medarbejder prøver at få medarbejder til at fortælle hvad der er sket.

Kontakt leder/ledelsen og fortæl hvad der er sket.

Leder/ledelse tager stilling til sammen med medarbejder om der skal politi anmeldes.

Nedskriv hændelsesforløbet sammen med medarbejder

Find ud af om medarbejder har brug for psykologhjælp.

Vær sikker på, at medarbejder har nogen at snakke med derhjemme.

Vær opmærksom på medarbejder i den kommende tid.

Lederen/Ledelsen skal evt. indberette hændelsen til forvaltningen.

Lederen/ledelsen skal informere bestyrelsen i Børnehuset om hændelsen.

Ved dødsfald i medarbejders nærmeste familie er der lavet internt politik omkring hvordan vi i huset forholder os og støtter den enkelte medarbejder.

Leder/ledelsen tager stilling til sammen med bestyrelsen til områder, der ikke er omfattet af ovenstående.