Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

Sprog er en forudsætning for at kunne udtrykke sig, danne relationer indgå i fællesskaber og vedligeholde venskaber. I vuggestuen er legetøjet stilladset når sproget skal indlæres og vi sætter ord på det enkelte legetøj samtidig med at barnet kan se, mærke og sutte på de forskellige ting. At sætte ord på alt det vi gør og at deltage i legen som voksen er med til at barnet gennem sine sanser og mange gentagelser begynder at udtale enkelte ord og sætninger. Børn lærer at tale ved at tale og får lydlig opmærksomhed ved at synge.

Der findes mange forskellige sprog bl.a. talesprog, skriftsprog, kropssprog og billedsprog, disse er med til at favne forskellige læringsstile, da børn er forskellige og ikke lærer og udvikles ens. Børns sprog videre udvikles via samtale og dialog med sproglige rollemodeller ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til deres omgivelser og lege med sproget. Dette gør sig også gældende i samspillet børnene imellem. Vi støtter børnene i at udvikle deres ordforråd og deres begrebsverden og deres naturlige interesse for legeskrivning, tal og bogstaver.

Mål:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Tiltag:

0-3 år

 • Der læses i og tales om bøger hver dag
 • Der øves mundmotorik/mundstimulation
 • Vi synger hver dag – månedens sang/leg
 • Vi har billeder og navne på legekasser
 • Vi har børnenes navne på deres personlige kasser
 • Vi leger med sproget – vrøvleord – rim og remser
 • Vi benævner og snakker om hverdagens aktiviteter og sætter ord på alt det vi gør
 • Vi bruger vores mimik, glad, sur, ked, vred
 • Vi inddrager børnene i praktiske gøremål eksempelvis vasketøj, tørre bord af, feje m.m.

3-6 år

 • Bruge rim og remser i planlagte og ikke planlagte aktiviteter
 • Synge månedens sang
 • Samling hver dag med fokus på dialog og hvor der er plads til børnenes indput
 • Bruge mimik (se glad ud, gal, sur, ked af det m.m) så børnene lære at aflæse hinandens udtryk og følelser.
 • Lytte til musik, lege sanglege og dramalege, hvor tonelejet ændres.
 • Oplæsning hvor den voksne er levende i sin oplæsning, så børnene kan høre forskel på om det er den lille rødhætte der taler eller det er den store stygge ulv.
 • Stimulation af mundmotorikken – puste fjer – tyggegummi –drikke af sugerør m.m
 • Opfordre og støtte børnene i at blive opmærksomme på tegn, bogstaver, tal og symboler.
 • Opfordre børnene til at skrive deres navn, tælle og legeskrive.
 • Førskolegruppe for kommende skolebørn
 • Stuen er indrettet med bogstavalfabetet og tal på væggen.
 • Stuen er indrettet med tavle hvor der fremgår ugedage, årstid og måned på væggen.

Tegn:

0-3 år

 • Barnet er nysgerrig på sproget
 • Barnet prøver at synge og rime
 • Barnet bruger fagter og bevægelser ved sang
 • Barnet kender sit navn og kan nævne nærmeste families navne samt de tætte voksnes navne
 • Barnet kender og kan benævne navne på nogle af de andre børn
 • Barnet bruger sproget og i samspillet med de andre
 • Barnet interesserer sig for små puslespil og billedbøger
 • Barnet begynder at få flere sproglige begreber
 • Barnet gør brug af rytmeinstrumenter

3-6 år

 • Barnet synger spontant
 • Barnet benytter tillærte ord i rette sammenhæng
 • Banet husker ord, handlinger og vendinger
 • Barnet har fortællelyst
 • Børnene leger rollelege
 • Børnene deltager aktivt i samlinger
 • Barnet begynder at kan skrive deres navn
 • Barnet begynder at kan tælle og bruge tallene 0-10
 • Børnene øver sig i at modtage og forstå flere beskeder af gangen og udføre dem
 • Børnene viser interesse for førskolearbejde.

Evaluering

Vi evaluerer løbende på teammøder, det enkelte barns sprogudvikling og derudfra ligger plan for inddragelse af forældre eller andre faggrupper i forhold til den sproglige udvikling hvis det er nødvendigt. Vi giver hinanden feedback på arbejdsmodel og evalueringsmodel på tværs af grupperne, så vi herved sikre at hele personalegruppen har øje for hvad vi hver i sær laver og kan give faglig respons her til.  Er børnene engagerede, interesserede samt kan huske og genkende ting vi har arbejdet med, viser børnene glæde og tager initiativ til at udforske/opleve og bruger sin sproglige opmærksomhed.  Hvis ikke børnene udviser dette, skal vi som fagpersonale handle anderledes.   
Se pædagogisk arbejdsmodel og tilhørende evalueringsmodel.

Der skal evalueres en gang om måneden.

Dokumentation

Vi udarbejder en sprogscreening når barnet er 3 år samt følger op på TRAS skemaet. Derudover tager vi billeder som vi ligger på vores facebookside så der skabes sammenhæng og grundlag for samtale mellem Børnehuset og hjemmet.

Læreplans planchen hænger på alle stuer som samtaleemne /inspiration til forældre samarbejde.