Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Social udvikling

Social udvikling

Gennem relationer og venskaber til andre udvikler børn empati og sociale færdigheder som er vigtige elementer i social udvikling.

I Børnehuset understøttes det enkelte barn i læringsmiljøer ved at den voksne går foran, ved siden af og bagved. Læringsmiljøer kan eksempelvis være i forhold til relationer til andre børn og voksne, til lokal og nærmiljøet, til aktiviteter og til leg og forskellige former for legetøj.
I Rostrup Børnehus er legen i centrum, det er i legen der dannes venskaber og der hvor barnet lærer, at komme med i en leg og lærer at være en del af et fællesskab hvor der er plads til at give udtryk for egne følelser og behov. Ligeledes lærer barnet at sætte egne grænser og at kunne håndtere små konflikter.

I Børnehuset bliver børnene mødt med positive forventninger og vi har en tæt dialog til og med forældre for bl.a. at opnå en gensidig forståelse af barnets perspektiv og det sociale liv i hjemmet og i institutionen.

Mål:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Tiltag:

0-3 år

 • Vi laver en hverdag hvor børnene har tydelige rammer og tydelige voksne
 • Vi holder dagligt samlinger, hvor rytme og rutiner er i fokus
 • Vi laver forskellige aktiviteter i alders opdelte grupper
 • Vi øver os i at hjælpe hinanden, fx ved at dække bord, rydde op eller at trøste hinanden.
 • Vi italesætter og anerkender når børnene udviser hjælpsomhed
 • Vi italesætter alt hvad vi laver
 • Vi sætter ord på vores og børnenes følelser gennem Fri for mobberi.
 • Vi guider børnene i at se hinanden
 • Vi leger med børnene og guider i det sociale fællesskab.

3-6 år

 • Kommunikere med hinanden om det der opleves
 • Bruge hverdagens historier som redskab til større forståelse og indlevelse for hinanden
 • Holde samling dagligt
 • Hjælpe børnene med at sætte ord på egne og andres følelser via Fri for mobberi
 • Hjælpe børnene med at aflæse andres signaler og handle derefter via Fri for mobberi
 • Guide børnene i at løse små konflikter via Fri for mobberi
 • Guide i legegrupper
 • Give plads til spontan leg.
 • Børnene inddrages i at skabe en kultur hvor der ydes omsorg for hinanden via Fri for mobberi
 • Lave en hverdag hvor børnene har tydelige rammer og tydelige voksne.
 • Deltage i praktiske gøremål på stuen, for herved at få et tilhørsforhold og en fællesskabsfølelse.
 • Børnemøde  

Tegn:

0-3 år

 • Barnet er nysgerrig og viser interessefor de øvrige børn
 • Barnet spejler sig i andres leg og små lege udvikles
 • Børnene begynder at tale med hinanden
 • Børnene begynder at vise ønske om at hjælpe hinanden
 • Børnene begynder at opbygge relationer til hinanden
 • Børnene begynder at aflæse hinandens følelser
 • Barnet begynder hjemme at fortælle lidt om dagligdagen i vuggestuen
 • Barnet begynder at drage omsorg og trøste
 • Barnet begynder at sætte grænser for sig selv og begynder at kommentere på uhensigtsmæssig

adfærd

3-6 år

 • Barnet genfortæller episoder fra børnehaven både i hjemmet og her
 • Barnet har en god omgangstone
 • Barnet deltager aktivt i planlagte aktiviteter
 • Barnet kan tage hensyn og udsætte eget behov
 • Barnet henter en voksen når der er brug for hjælp
 • Barnet kan drage omsorg og trøste
 • Barnet kan bidrage aktivt til fællesskabet og rumme hinandens forskelligheder
 • Barnet viser glæde ved a have indflydelse
 • Barnet viser glæde ved at løse opgaver i fælleskab
 • Barnet tør træffe et valg og turde stå ved det.
 • Barnet kan sige til og fra og tør sige sin mening også til en voksen
 • Barnet viser interesse i hverdagens gøremål såsom borddækning, oprydning mm.

Evaluering

Ved team og personalemøder evalueres det enkelte barns sociale udviklingstrin i forhold til at fungere i fællesskabet. Vi giver hinanden feedback på arbejdsmodel og evalueringsmodel på tværs af grupperne, så vi herved sikre at hele personalegruppen har øje for hvad vi hver i sær laver og kan give faglig respons her til.  Er børnene engagerede, interesserede samt kan huske og genkende ting vi har arbejdet med, viser børnene glæde og tager initiativ til at udforske/opleve. Hvis ikke børnene udviser dette, skal vi som fagpersonale handle anderledes.   
Se pædagogisk arbejdsmodel og tilhørende evalueringsmodel.

Der skal evalueres en gang om måneden.

Dokumentation

Der udarbejdes TRAS og relations cirkel mindst en gang årligt. Der tages billeder af børnenes leg og venskaber og ligger disse på intern facebook side. Daglig kontakt med forældre for at understøtte barnets sociale udvikling.

Læreplans planchen hænger på alle stuer som samtaleemne /inspiration til forældre samarbejde.