Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling

Dette tema i den nye styrkede læreplan drejer sig om at udvide og styrke børnenes erfaringsverden og deltagelsesmuligheder. Rent billedligt kan man tale om alsidig kost og ensidig kost – at være alsidig i sin kost er bedre end at være ensidig, og det samme gør sig gældende når vi arbejder med børns personlige udvikling i Børnehuset. Børns personlige udvikling udvikles bedst i en omverden, der er lydhør, medlevende og hvor børn føler sig værdifulde, som en del af et fællesskab, hvor man er sammen om noget og bidrager med hvad man kan. Børnene i Børnehuset begynder at lære at se og forstå samspillet og de konflikter der kan opstå med andre. De skal kunne mærke deres egne grænser – kunne sige fra – og på samme tid indgå som en social del af fællesskabet, som gør verden sjov og udfordrende at være i. Ligeledes skal barnet understøttes i at udtrykke deres følelser og håndtere konflikter uden at miste gåpåmodet. Læringsmiljøet skal give børnene mulighed for at udfolde sig og afprøve deres potentialer – hvem er jeg? Hvad kan jeg? Og hvad kan jeg ikke endnu? –de skal have mulighed for at forfølge, engagere sig og fordybe sig i det de er optagede af samt skabe egne projekter hvor de bliver anerkendt for deres indsats og derved oplever at mestre.

Mål:
1. det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.

2.det pædagogiske læringsmiljøskal understøtte samspil og tilknytning mellem børn og det pædagogiske personale og børn imellem. Det skal være præget af omsorg, tryghed og nysgerrighed, så alle børn udvikler engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse i fællesskaber. Dette gælder også situationer, der kræver fordybelse, vedholdenhed og prioritering.

Tiltag:

0-3 år

 • Det enkelte barn føler sig godt modtaget af en voksen hver dag
 • Det enkelte barn bliver set, hørt og forstået
 • Vi følger barnets søvnmønster
 • De voksne er tydelige i deres udtryk og bruger barnets navn
 • De voksne går forrest og viser vejen for barnet – rollemodel
 • De voksne skaber deltagelsesmulighed for alle børn via Fri for mobberi
 • De voksne støtter op om det enkeltes barns gåpåmod i forhold til barnets udviklingstrin
 • Vi ser, hører barnet og prøver at tolke barnets signaler ved genspejling gennem Fri for mobberi
 • Vi yder ekstra omsorg for det enkelte barn, når det har brug for det
 • Vi samarbejder på tværs af grupper i huset

3-6 år

 • Barnet møder synlige voksne, der anerkender barnets følelser og lytter til barnet
 • Giver børnene mulighed for at give deres mening kende og bakker dem op i det
 • Lærer børnene at give udtryk for deres følelser og sige til og fra via Fri for mobberi
 • De voksne går foran, ved siden af og bagved i forhold til samspil/konflikthåndtering
 • Gennem dialog giver vi børnene en forståelse for at vi alle er forskellige og ikke mestrer alt lige godt via Fri for mobberi
 • Vi giver deltagelsesmulighed for alle børn
 • Vi lader børnene opleve at de er værdifyldte i sig selv og i fællesskabet
 • Vi lader børnene være nysgerrige og udfolde sig kreativt
 • Vi har daglig samling hvor dagen gennemgås via piktogrammer for alle

Tegn:

0-3 år

 • At børnene udviser fællesskabsfølelse eks at et vuggestuebarn og et børnehavebarn går på besøg hos hinandens stuer
 • At barnet vinker/siger farvel til mor eller far
 • At barnet kan begynde at udtrykke egne behov – verbalt og nonverbalt
 • At vi oplever at barnet har mod på og begynder at mestre begyndende selvhjulpenthed
 • At barnet kan koncentrere sig i små forløb
 • At barnet spejler sig og begynder at vise interesse for de andre børn
 • At barnet spejler sig i de voksnes handlinger og begynder at sætte ord på  

3-6 år

 • At børnene danner nye legerelationer og derved bliver mere alsidig i valg af legekammerater
 • At barnet kan give udryk for deres følelser: sur, glad, ked af det, glad m.m.
 • At barnet kan vælge til og fra i dagligdagen
 • At barnet begynder at kunne løse små konflikter
 • At barnet begynder at kunne udsætte egne behov
 • At barnet kan indgå i et samspil – barn til barn og barn til voksen
 • At barnet tror på sig selv og tør stå frem for sine kammerater
 • Deltager aktivt og hjælper hinanden i fællesskabet
 • At barnet deltager i planlagte og ikke planlagte aktiviteter og at barnet accepterer at øvelse gør mester
 • At børnegruppen bliver mere rummelig og får forståelse for hinandens forskelligheder eksempelvis i forhold til sprog, påklædning og madpakke
 • At barnet i samspillet barn/voksen og barn/barn har/får en indre styrke så det ikke vælter når det oplever modspil.

Evaluering

Vi evaluerer løbende det enkelte barns samt gruppens trivsel, udvikling og dannelse på både ugentlige teammøder og det store teammøde hver anden måned. Vi giver hinanden feedback på arbejdsmodel og evalueringsmodel på tværs af grupperne, så vi herved sikre at hele personalegruppen har øje for hvad vi hver i sær laver og kan give faglig respons her til.  Er børnene engagerede, interesserede samt kan huske og genkende ting vi har arbejdet med, viser børnene glæde og tager initiativ til at udforske/opleve. Hvis ikke børnene udviser dette, skal vi som fagpersonale handle anderledes.   
Se pædagogisk arbejdsmodel og tilhørende evalueringsmodel.

Der skal evalueres en gang om måneden.

Dokumentation

Fotos og tekst om aktiviteter, processer og dagligdag som skildre leg, samarbejde, samspil og trivsel, som løbende bliver lagt på intern facebook side. Derudover udarbejder vi en TRAS på alle børn som er inddelt efter alder 2-3 år, 3-4 år og 4-5 år. I vuggestuen udarbejdes en udviklingsprofil på de børn som vurderes relevant i forståelsen af det enkelte barns behov og resurser, hvor dette følges op på i børnehaven. Tras og udviklingsprofil bruges som redskaber, for at se udfordringer og arbejdspunkter hos det pågældende barn til brug for at styrke den røde tråd og samarbejdet mellem Børnehuset og hjemmet. 

Læreplans planchen hænger på alle stuer som samtaleemne /inspiration til forældre samarbejde.