Børnehuset i Rostrup's hjemmeside.

Hvem er vi.

Virksomhedsplan for Børnehuset i Rostrup.

Hvem er vi:

Børnehuset startede op 02.01.12 som privat institution.

Børnehuset har en åbningstid: mandag-torsdag 6.30-17 og fredag 6.30-16.

Vi er en privat børnehave og vuggestue med en normering på 17 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn.

Vi bestræber os på at have en normeringsnøgle på 1-4 i vuggestuen og 1-7 i børnehaven.

I Børnehuset er der tilknyttet faste voksne på hver stue, som giver en tryg og genkendelig hverdag for børnene. Vi prioriterer små grupper og går her ikke på kompromis med vores værdier og holdninger. Her kender alle hinanden, hvilket børnene mærker meget i dagligdagen.

Vi er et rummeligt Børnehus med 1 vuggestuegruppe som deles op i 2 grupper hver dag (ældste og yngste gruppe). Vi tænker udvikling og ikke barnets alder i forhold til hvornår man tilhører ældste gruppe. I børnehaven arbejdes der i 3 basisgrupper med faste voksne tilknyttet til den enkelte gruppe. Yngste børnehavebørn har base på blomsterstuen og mellemgruppe samt ældste gruppe har base på solstuen.

I Børnehuset har vi nogle dejlige og overskuelige legepladser til henholdsvis vuggestuebørn og børnehavebørn med udviklingsfremmende legemiljøer. Derudover har vi grønne udenoms arealer med boldbaner, skov, skolegård som vi benytter os af.

Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i: HER BLIVER DIT BARN SET OG HØRT HVER DAG, med vægt på, at her er der plads til forskelligheder.

 

Dannelse og børneperspektiv

I børnehuset ser vi at barndommen har værdi i sig selv og at det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv, uanset om der er tale om hverdagssituationer, spontane aktiviteter eller voksenplanlagte forløb. 

Det pædagogiske personale i børnehuset inviterer barnet til at være aktiv deltagende og samtidig medvirker til at have indflydelse på dagligdagen. Børnenes ret til at træffe egne beslutninger og til at træffe beslutninger sammen med andre medtænkes i den daglige pædagogiske praksis så børnene oplever at have indflydelse på egen læring og udvikling i rammer, som de voksne er ansvarlige for. 

Vores børnesyn i børnehuset er at børn har ret til at være børn, at vi er forskellige og at vi hver især udvikles i forskellige tempi. Hos os har omsorg, tryghed og nærvær for det enkelte barn altid vores første prioritet. Vores motto er at vi ser og hører dit barn hver dag, hvilket vi aldrig går på kompromis med.  Dette børnesyn ligger til grund for al vores pædagogiske arbejde overfor og sammen med børnene i børnehuset.

Aktiviteter i Børnehuset

Vores hverdag veksler mellem målrettet aktiviteter for den enkelte og gruppen samt friheden til selv at vælge indhold og aktiviteter sammen med kammerater. Denne hverdag foregår såvel som i vuggestuen som i børnehaven. Vi har et åbent hus og ser hvor værdifuldt der er for børnene, at aldersopdelingen spænder fra vuggestuealderen til den 6 årige som skal i skole.

 

Leg og læring

Vi tager udgangspunkt i et bredt læringsbegreb og vi mener ikke at man kan adskille leg og læring fra hinanden. Det er igennem leg at barnet udvikler sociale og personlige kompetencer. Ligeledes fremmer det barnets fantasi, sprog og nysgerrighed. I børnehuset er legen en øve bane, hvor det er tilladt at begå fejl. Legen har værdi i sig selv og er den gennemgående del af barnets hverdag i

Børnehuset. I børnehuset har det pædagogiske personale ansvar for at støtte, guide og rammesætte og tilrettelægge læringsmiljøer, så legen udvikles positivt og giver deltagelsesmuligheder for alle børn. Læringsmiljøet favner alle de situationer, børnene møder i børnehuset- alt det der foregår i børnenes leg om den er tilrettelagt eller spontan, i de aktiviteter som de voksne planlægger for dem og i hverdagens rutinesituationer. I børnehuset tillægger vi børns spontane lege og initiativer stor værdi. Det er i den spontane leg at barnet udvikler en social selvhjulpenhed - barnet lærer at lege i fællesskab med andre, at bidrage til legen og lærer af at lege med andre børn. Det er ligeledes i den spontane leg at vi som pædagogisk personale bliver bevidste og får ny viden om legefællesskaberne og rollesammensætningen. Så vi som pædagogisk personale kan afprøve nye roller og sociale kombinationer hos barnet - så barnet komfortzone forstørres. Ved at komfortzonen forstørres er vi med til at udvide barnets erfaringsverden herunder hvem er jeg, hvad kan jeg og hvad er jeg på vej til at kunne. Barnet bliver medskaber af egen udvikling, barnet får en forståelse af sig selv og sine omgivelser, hvilket også er en del af dannelsesbegrebet. 

Forældresamarbejde 

Når man vælger Rostrup børnehus siger man som forældre ja til samarbejde og til at være medspiller i sit barns trivsel, udvikling og dannelse. Vi tager ansvar for at rammerne for et positivt samarbejde er til stede ved blandt andet at invitere forældrene ind i børnene hverdagsliv her i børnehuset. 

Vi forventer som Børnehus, at forældre deltager aktivt i deres barns udviklingsproces og holder sig orienteret og bakker op om det arbejde der foregår i Børnehuset. 

Vi viser stor interesse i at kende familien. Vi gør meget ud af at tage et forældreperspektiv. Vi differentierer og respekterer forældres forskelligheder, rummer og guider forældrene så barnet får den optimale ramme for trivsel, udvikling og dannelse. Samarbejdet bygger på ligeværdighed og vores rolle kan være både vejledende og rådgivende i forhold til barnets og børnegruppens læring.

Når man starter i Børnehuset er det forældrenes og barnets behov der tilgodeses i forhold til opstartsfasen. Det er af stor betydning for os, at vi får skabt et godt fundament fra start, hvor tillid, tryghed til hinanden skaber gode forudsætninger for det videre samarbejde. 

Ansvar og regler

Vi mener, at det er vigtigt at være ansvarlig overfor sig selv og sine kammerater, legetøj og inventar. Vi foretrækker at vurdere situationerne fra gang til gang og individuelt, frem for at sætte skarpe regler op for hvad der er tilladt og ikke tilladt. Hovedreglen er altid at man skal behandle andre og tingene i Børnehuset ordentligt og med respekt.

-          I legen kan det være vigtigt, at der sættes 2 borde sammen til en scene eller andet hvilket er medvirkende til den gode leg videreudvikles, men det betyder ikke at børnene i Børnehuset har frit spil til at hoppe og kravle på borde som de lyster.

-          I Børnehuset har vi legetøjsdag 1 gang om ugen. Børnehuset har ikke ansvar for og er ikke erstatningspligtig ved ituslået legetøj. Vi er opmærksomme på, om legetøjet bliver brugt til at få status i børnegruppen og herved kan styre og bestemme eller ” købe” sine venner på den måde.

-          I Børnehuset hjælper vi hinanden med at holde orden, at rydde op efter sig selv og deltage i almindelig oprydning. Hvis man bliver hentet midt i en leg skal der aftales om der skal ryddes op eller om de andre børn vil lege videre.

-          I Børnehuset skal der ikke foregå vilde hurtige løb gennem huset. Der henvises til hvor man kan lege vilde lege, ” puderum” eller udenfor.

-          Børnene må gerne være alene på legepladsen efter ” aftale” med en voksen, dog ikke vuggestuebørnene og yngste børnehavegruppe. Der vurderes fra gang til gang hvem og hvor mange børnehavebørn der må være alene. (Situationsbestemt/alder og hvem børnene er)

-          Der må ikke ligge tomme plasticposer på børnenes garderobepladser/kasser og i det hele taget i Børnehuset.

Dagsrytme

Dagsrytmen i Børnehuset varierer noget fra om man går i vuggestue eller børnehave. Vuggestuens dagsrytme er lidt anderledes end børnehavens på baggrund af børnenes alder og soverytme. Vi har ingen faste mødetider for børnene i Børnehuset, dog henstiller vi til at forældre er opmærksomme på månedsplan og informationstavle fra dag til dag hvilke aktiviteter der skal foregå.

Hoved trækkende i dagsrytmen ser således ud:

 • 6.30: Børnehuset åbner. De første, der møder samles i fællesrummet, hvor morgenholdet bager brød sammen med børnene til formiddagsmad og frugt om eftermiddagen.
 • 7.00: møder den næste voksen ind og alt efter hvor mange vuggestue børn der er begynder de langsomt at trække ind til deres base. Der aftales voksne imellem hvis der er vuggestue børn som gerne vil blive sammen med børnehavebørnene og omvendt.
 • 7.30 møder næste voksne ind og alle fordeles på stuerne.
 • 9.00: Er der samling på stuerne, hvor der spise formiddagsmad og dagens pædagogiske aktiviteter begynder, voksenplanlagte samt børnenes initiativer.
 • Mellem 11-12 spises der frokost i grupperne alt efter hvad formiddagens aktiviteter har bestået af, samt hensyntagen til vuggestuens børns dagsrytme som varierer alt efter deres alder og behov.

Når vuggestuen har spist er der sovetid for de fleste og børnehaven har måske et projekt i gang, nogle har været ude om formiddagen og laver nogle inde efter frokost, andre går måske på legepladsen, varierer fra dag til dag.

 • Ved 13.30 tiden er der stille tid i børnehaven, hvor der er afslapning og massage og herefter eftermiddagsmad.
 • Vuggestue børnene får deres eftermiddagsmad når de vågner.
 • Eftermiddagens aktiviteter som vægtes højt består ofte af børnenes initiativer som gribes af den voksne som medspiller i igangsættelsen og udviklingen af legemulighederne.
 • Efter kl. 16.00 begynder personalet så småt at lukke rum alt efter hvor børnene leger.
 • Kl. 16.30 vurderes der fra dag til dag hvor man samles til sidst med de børn som er tilbage med hygge og evt. højtlæsning.

Fødselsdage

I Børnehuset fejre vi fødselsdag for børn og voksne. Vi sætter flag frem på stuen og på forældretavlen så alle i huset kan se hvem der har fødselsdag. Det er op til forældrene hvad og hvornår på dagen de ønsker at fejringen skal foregå og hvad de medbringer. Dog henstiller vi til, at det ikke går over gevind hvad man medbringer og bliver til et pres, at skulle leve op til som forældre. Vi henstiller også til, at man som forældre tænker på sukkerindholdet i det der medbringes, specielt i vuggestuen uden at det bliver fanatisk. Barnet får fødselsdagsgave af huset.

Børnehuset tager ikke hjem til fødselsdage. En beslutning der er taget i fællesskab med bestyrelsen og forældregruppen ved opstarten af Børnehuset. Vi udelukker selvfølgelig ikke at man ikke må invitere til fødselsdag privat. Vi vil gerne være behjælpelig med uddeling af indbydelser,3 men hvis indbydelser deles ud i Børnehuset, indbyder man enten hele gruppen, pigerne eller drengene. Vælger man andet er vi ikke behjælpelige.

Kost

Alle børn skal have spist hjemmefra. I Børnehuset bager morgenholdet brød sammen med børnene, som tilbydes til alle børn til formiddagsmad og til frugten om eftermiddagen.

Når vi spiser i Børnehuset, mener vi det er vigtigt, at måltidet foregår i et roligt, hyggeligt og afslappet læringsmiljø.

Vi har ingen regler for hvad børnene må have med på maden, da det er et forældreansvar, dog er det vigtigt at børnene får en alsidig kost, så de kan klare en lang dag i Børnehuset. Slik må ikke medbringes i madpakken.

Hvis et barn har problemer med kræsenhed, vægt, allergi eller anden sygdomsrelateret problematikker samarbejder vi med forældrene om det.

Børnehaven

Børnehavebørnene skal have madpakke med til frokost. Børnene har hver deres egen drikkedunk med vand til brug dagen igennem. Der må ikke medbringes andre drikkevarer, med mindre der skal tages hensyn til evt. allergi og sygdoms relaterede problematikker.

Om eftermiddagen serveres der frugt og hjemmebagt brød, som oftest grovbrød.

Vuggestuen

Om formiddagen serveres der et lille mellem måltid

Til frokost serveres der pålægsfade med brød og grønt fra Bramslev bakker og teater restaurant Hobro, samt mælk og vand.

Om eftermiddagen er der frugt og hjemmebagt brød, oftest grovbrød og vand.

Vuggestuebørnene har ligeledes deres egen drikkedunk med vand som de bruger dagen igennem.

Påklædning

Det er vigtigt, at barnets tøj er fornuftigt og praktisk. Det skal passe til vejrforholdene. Børnene kan være godt beskidte efter en dag i Børnehuset og skiftetøj er en nødvendighed for alle børn.

Man skal selv sørge for at vanter, huer, støvler og tøj generelt er på plads til næste dag. I børnenes kasser i garderoben skal der altid være:

 • Et eller flere sæt skiftetøj (fra yderst til inderst)
 • Regntøj, termotøj, gummistøvler
 • I vinterperioden flyverdragt/skitøj, vanter, huer og varme støvler

For vuggestuebørnene aftales det med de voksne, hvad det enkelte barns behov for skiftetøj, herunder bleer m.m. vil være.

Da det er umuligt for os at kende forskel på 5 ens støvler i str. 26, så skal der være tydelig navn i tøj og fodtøj.

 

Fravær

I tilfælde af sygdom, ferie og fridage skal vi informeres. Børnehuset modtager ikke syge børn. Vi går ud fra sundhedsstyrelsens vejledning om forebyggelse i daginstitutioner om smitsomme sygdomme. Efter sygdom må barnet komme igen når det er rask, dvs. smitte og feberfri og i øvrigt er tilpas til at følg dagligdagen. Man kan godt være utilpas uden at have feber.

Hvis barnet hentes af en anden end forældrene skal vi informeres, hvis den anden ikke står på det udleveret aftaleskema for afhentning, må vi ikke udlevere barnet. 

Børnehusets værdigrundlag og profil

Vi har i Børnehuset sammen med bestyrelsen været enige om, at Børnehusets kendetegn skal være:

HER BLIVER DIT BARN SET OG HØRT HVER DAG.

Vores dagligdag er bygget op på og omkring vores dannelse og børnesyn, som er udviklet igennem mange års erfaringer og faglige refleksioner. Vi har en gang om året en pædagogisk dag hvor vores hverdag, pædagogiske metoder, læreplan bliver taget op til drøftelse og bearbejdning – GØR VI DET VI TROR VI GØR.

Verden er foranderlig og dermed også den pædagogiske verden, hvormed der er vigtigt hele tiden at følge med tiden revurdere og reflektere over praksis.

Derfor har vi i Børnehuset skabt en hverdag hvor vi lægger vægt på:

 • Et børnehus hvor der er tid til leg og fordybelse.
 • Et rummeligt Børnehus hvor der er plads til forskelligheder.
 • Et Børnehus hvor der er faglige kompetente voksne til at støtte og guide det enkelte barn.

og gruppen.

 • Et Børnehus hvor der målrettet bliver arbejdet med pædagogiske aktiviteter.
 • Et Børnehus hvor det findes vigtigt med små grupper, hvorved vi sikre at alle bliver set og hørt.
 • Et Børnehus hvor hverdagen bærer præg af overskuelighed, tryghed og nærvær.
 • Et Børnehus hvor der er et tæt forældresamarbejde, hvor vi mødes med åbenhed i et positivt miljø.
 • Et Børnehus hvor der tænkes udvikling frem for begrænsninger.
 • Et Børnehus hvor der er en aktiv forældrebestyrelse og forældreopbakning.

ET BØRNEHUS HVOR DER ER RART AT VÆRE FOR ALLE.

Årsrytme

I Børnehuset arbejdes der efter ny styrket læreplan og den brede læringstanke, hvor dialogen er et gennemgående redskab til at skabe læringsmiljøer gennem hele dagen.

Ud over årstidsbestemte aktiviteter har Børnehuset traditioner som skitseres her:

Vinter: 

 • Fastelavn
 • Julen med kirkebesøg, 
 • Lucia optog, 
 • Julefrokost for børnene
 • Juleklippedag med forældre og bedsteforældre, Pakkekalender til børnene.
 • Kaffedage for forældre

Forår:

 • Kaffedage for forældre
 • Påskefrokost for børn
 • Forældremøde med valg til bestyrelsen
 • Arbejdsdag med fælles spisning

Sommer

 • Kaffedage for forældre
 • Besøg af sidste års kommende skolebørn og forældre.
 • Bedsteforældredag
 • Forældremøde med kommende skolebørn og skolelederen fra arden skole

Efterår:

 • Kaffedag for forældre
 • Pædagogisk dag for personale
 • Halloween
 • Fotografering